REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEEVES

Właścicielem marki LEEVES oraz sklepu internetowego działającego pod adresem https://leeves.pl/ jest LEEVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP:1182215421, REGON: 387457739, KRS: 0000867185, ADRES: Podleśna 12C, 05-092 Łomianki, Polska. 

kontakt e-mail: [email protected]

kontakt telefoniczny: +48 889 830 924, jesteśmy dostępni pod telefonem od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15, preferujemy kontakt meilowy.

adres do zwrotów i reklamacji*: ul. Kwitnącego Sadu 8, 02-202 Warszawa

*na paczkach prosimy o dopisanie na wierzchu adnotacji „ZWROT” lub „REKLAMACJA”


§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://leeves.pl/terms/

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://leeves.pl/shop/

Sprzedawca – LEEVES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.  Podleśna 12C, 05-092 Łomianki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000867185, NIP: 1182215421

Konsument: osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący: osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu

Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – nie będąca konsumentem; por. art. 5564 Kodeksu Cywilnego.

Płatność PayU: serwis płatności elektronicznych PayU obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

Płatność BLIK: obsługiwana przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-718),  ul. Czerniakowska 87a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000 zł, NIP 521-366-44-94.

§ 2

Postanowienia wstępne

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż detaliczną oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Z kolei Kupujący za pośrednictwem Sklepu może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu oraz do dokonania zakupu w Sklepie, Kupujący nie musi korzystać ze sprzętu elektronicznego zapewniającego specjalne warunki techniczne. Wystarczające są dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. 

Jeżeli Kupujący założy konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W ramach konta Sprzedawca przechowuje dane Kupującego oraz historię złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 

Konto w Sklepie zakłada się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

Umowę o prowadzenie konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:

korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu,

korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym użytkownikom,

podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe,

przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.

Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatne są jedynie umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poszczególnej reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na jego adres e-mail.

§ 4

Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

wejść na stronę Sklepu w zakładkę „Shop”,

wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu,

przejść do widoku koszyka,

wypełnić formularz zamówienia „Dane płatności”, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

W formularzu zamówienia „Dane płatności” Kupujący zobowiązuje się podać swoje prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podane w zamówieniu dane budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail o wątpliwościach Sprzedawcy. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień związanych ze wstrzymaniem realizacji zamówienia dopiero po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.


§ 5

Formy dostawy i metody płatności

I. Formy dostawy

Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie. Aktualne metody dostawy wskazane są w formularzu zamówienia.

Koszt dostawy prezentowany jest w toku składania zamówienia i ponosi go Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi tę kwestię w Sklepie.

II. Metody płatności

Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia wyłącznie za pomocą płatności on-line.

Płatności on-line realizowane są za pośrednictwem operatora PayU. Podczas finalizacji Zamówienia można wybrać bezpośrednio opcję  „PayU” lub „BLIK”. 

§ 6

Realizacja zamówienia

Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 7

Reklamacje

Reklamacji składanej przez Konsumenta podlegają wady polegające na niezgodności towaru z umową, gdy towar zakupiony od Sprzedawcy:

nie posiada właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; 

nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 

nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym ze względu na trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru;

nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

Reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę podlegają wady towaru, gdy towar zakupiony od Sprzedawcy: 

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Przedsiębiorcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Przedsiębiorca poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

jest w stanie niezupełnym.

Reklamacje można składać z tytułu: 

niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka);

gwarancji – zgodnie z warunkami gwarancji (o ile Sprzedawca udzielił gwarancji); 

rękojmi (w przypadku sprzedaży dokonanej pomiędzy Przedsiębiorcami)


W celu złożenia reklamacji osoba, która dokonała zakupu towaru od Sprzedawcy jest zobowiązana do przedstawienia dowodu zakupu (w postaci np.: potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągu z karty płatniczej lub innego dokumentu potwierdzającego datę zakupu towaru).

Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć wraz z towarem i dowodem zakupu, w formie krótkiego opisu uszkodzeń wraz ze wskazaniem roszczenia oraz danymi osoby składającej reklamację (w tym danymi teleadresowymi) na adres LEEVES Sp. z o.o. ul. Kwitnącego Sadu 8, 02-202 Warszawa. Istnieje również możliwość skorzystania ze wzoru formularza reklamacji dostępnego pod adresem https://leeves.pl/wp-content/uploads/formularz-reklamacyjny.pdf, wypełniony formularz reklamacji należy umieścić w przesyłce reklamacyjnej.

Osoba składająca reklamację jest zobowiązana do złożenia oświadczenia woli, w którym zawarte są podstawowe informacje odnośnie niezgodności towaru z umową oraz dane umożliwiające dokonanie kontaktu z osobą reklamującą towar. 

Sprzedawca zwróci koszt przesyłki reklamacyjnej osobie, której reklamacja zostanie przez niego uznana za zasadną.

Osoba zgłaszająca reklamację otrzymuje kopię zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.

Formą powiadomienia osoby zgłaszającej reklamację o sposobie ustosunkowania się do jej żądań (formą odpowiedzi na reklamację) będą:

wiadomość SMS, lub;

wiadomość e-mail, lub;

powiadomienie w formie pisemnej doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana).

O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych w zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Sprzedawcę tj. odebrania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem osoby zgłaszającej reklamację, taka osoba może zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

W sprawach związanych z procesem reklamacyjnym, w szczególności w zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze reklamacyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 roku poz. 1360, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287, z późn. zm.).


§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy – zwrot

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Sprzedawcy. Konsument ma również możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://leeves.pl/formularz-zwrotu/.

Konsument ma obowiązek wysłania rzeczy na adres wskazany przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy (zwrotu).

Termin do odstąpienia od umowy zostanie zachowany jeżeli Konsument wyśle informację o zwrocie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Niego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Postanowienia zawarte w § 7 Regulaminu dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl.


§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://leeves.pl/privacy-policy/


§ 11

Pozostałe postanowienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.04.2023 .


Kategorie

Zapisz się do Newslettera!