Regulamin sklepu internetowego www.staging-leeves.kinsta.cloud

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowej Leeves, działającego pod adresem internetowym www.staging-leeves.kinsta.cloud (dalej: „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest:

LEEVES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP:1182215421, REGON: 387457739, KRS: 0000867185, ADRES: Podleśna 12C, 05-092 Łomianki, Polska

 1. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  • poczty elektronicznej: [email protected];
  • poczty tradycyjnej – adres: ul.Podleśna 12c, 05-092 Łomianki.
  • Telefonem – +48 889 830 924
 2. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów odzieżowych (dalej: „Produkty”), które mogą być nabywane przez Kupujących korzystający ze Sklepu.
 3. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.

Definicje

Pisane wielką literą określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Klient – Użytkownik lub Kupujący;
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktu lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę;
 • Produkt – produkt odzieżowy dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
 • Umowa o świadczenie Usługi Konta – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 • Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet;
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.

Nabywanie Produktów

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny).

W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

 • wejść na stronę internetową Sklepu;
 • wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
 • wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
 • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
  • kraj dostawy,
  • kod pocztowy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności,
  • imię,
  • nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
 • opcjonalnie:
  • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych,
  • dodać do Zamówienia kod rabatowy lub komentarz dla Sprzedawcy;
 • kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.

Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać za pomocą systemu płatności PayPal, systemu płatności „Płatności Shoplo” obsługiwanego przez przez firmę BlueMedia oraz kartą w systemach:

 • Visa,
 • Visa Electron,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic,
 • Maestro.

 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Dokonanie zapłaty za Produkt jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Produktu.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

§ 7.

Realizacja Zamówień

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
 2. Sprzedawca prowadzi wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ewentualnie wybranych innych krajów.
 3. Koszty wysyłki Produktu ponosi Kupujący.
 4. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=2… Produktu następuje w ciągu 14 Dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Wysyłka Produktu objętego Zamówieniem pre-order następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch Dni roboczych od dnia premiery Produktu lub jego ponownego udostępnienia w Sklepie.
 6. Produkt dostarczany jest Kupującemu przesyłką kurierską, za pośrednictwem firmy UPS, FedEx lub DHL.
 7. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 8. Kupujący powinien sprawdzić Produkt w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie produktu przez niego lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Konsument wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie świadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://drive.google.com/file/d/14Y0fdMxYAmBa3THr9JYWW_Vx0STrhC0E/view?usp=sharing, którego skan powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

 1. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 2. Odesłanie Produktu powinno nastąpić do paczkomatu:

„PACZKOMAT LMN01AP.

ZACHODNIA 20, 05-092 ŁOMIANKI

telefon – 500 616 166

mail – [email protected]

Paczka z Produktem powinna zostać opatrzona na wierzchu adnotacją „ZWROT” oraz zawierać wydruk oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 2. Zwrot płatności dokonanych przez Konsumenta następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Konsumenta, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 3. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Kupujący, za zgodą Sprzedawcy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wymienić go na inny. W celu uzyskania zgody na wymianę, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] Do wymiany Produktu na inny, postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące terminu i sposobu odesłania pierwotnie zakupionego Produktu Sprzedawcy stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 9.

Reklamacje

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 3. Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
  1. skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, zawierającego:
   • nazwę i opis Produktu,
   • numer Zamówienia,
   • dane Konsumenta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu),
   • dokładny opis wad Produktu,
   • dane do przelewu,
   • podpis;
  2. dowód zakupu Produktu (skan wydrukowanej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Produktu);

 

a następnie przesłać powyższe dokumenty w formie papierowej wraz z Produktem na adres:

 

LEEVES 

Podleśna 12c

05-092 Łomianki

 

Paczka z Produktem powinna zostać opatrzona na wierzchu adnotacją „REKLAMACJA”.

 1. Koszty odesłania Produktu ponosi Konsument. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od otrzymania Produktu przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Konsumentowi pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany na inny Produkt o tożsamych parametrach lub o możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy. W zależności od wyboru Konsumenta, Sprzedawca przesyła Konsumentowi inny Produkt lub zwraca cenę za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Konsumenta wyboru jednego z tych świadczeń.
 5. Klient może złożyć reklamację także w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
 6. Reklamację, o której mowa w ust. 8 powyżej, Klient powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] Powinna ona zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
 7. Do reklamacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, postanowienia ust. 5-6 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.staging-leeves.kinsta.cloud/strona/polityka-prywatnosci

§ 12..

ZWROTY i WYMIANY

Przedmiot okazał się za mały lub zmieniłaś zdanie co do koloru i chcesz go wymienić? A może po prostu chcesz dokonać zwrotu?

Masz na to 14 dni od dnia wydania produktu z magazynu 🙂

Krok po kroku

1. Pobierz i wypełnij formularz zwrotu.

2. Jeżeli chcesz dokonać wymiany, zaznacz to na formularzu wpisując dokładnie jaki model, kolor i rozmiar chcesz otrzymać.

3. Zeskanuj lub zrób zdjęcie formularza i wyślij go nam na [email protected] wpisując w temacie maila numer zamówienia.

4. Zaadresuj na adres, który znajduje się na formularzu zwrotu.

5. Zwrot leży po Twojej stronie, więc to Ty wybierasz formę wysyłki. Polecamy jednak wybrać przewoźnika, który umożliwi uzyskanie potwierdzenia odbioru i numer do śledzenia paczki.

6. Poczekaj na maila od nas o wprowadzeniu zwrotu.

Potrzebujesz większej ilości informacji? Napisz do nas na: [email protected] 🙂

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:
  • zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  • dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  • prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do zmienionego brzmienia aktów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana pocztą elektroniczną Klientom, którzy utworzyli Konto (Użytkownikom).
 3. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie z nowymi postanowieniami Regulaminu.

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 Grudnia 2020 r.

Kategorie

Zapisz się do Newslettera!